ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີມງານ

ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2021, ທີມງານບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ:

ທ່ານ Kaname Hashimoto: ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່
ທ່ານ Muneo Tashiro: ຜູ້ ອຳ ນວຍການ
ທ່ານ ທະນາຊາດ ກ້າວວໍລະການ: ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ