First, Fast and Forward 

ວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດ ຈີແອລ (ລາວ) ຈຳກັດ ແມ່ນການເປັນບໍລິສັດແຖວໜ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສະໜອງບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຢູ່ລາວ.​
ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີພາລະກິດອັນດຽວກັນກັບ ກຣຸ໊ບລີຊ ພີຊີແອລ ໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຈຳ ນວນ 2.5 ພັນລ້ານຄົນ ຜ່ານຮູບແບບທຸລະກິດດິຈິຕອນໄຟແນນຂອງບໍລິສັດ.

Vision

ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ?

ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ?

ບໍລິສັດຈີແອລ ລາວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິ ການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີຄວາມຊຳນານ ໃນການບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ ແລະ ລົດໄຖນາ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດປະ ກອບກິດຈະການຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2015, ບໍ ລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ ເປັນບໍລິ ສັດຍ່ອຍໃນກຸ່ມ ກຣຸ໊ບລີຊ ພີຊີແອລ (ຈີແອລ), ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະ ຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງປະເທດໄທ ແລະ ມີບໍລິ ສັດທົ່ວທະວີບອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ພວກເຮົາເຮັດທຸລະກິດຫຍັງ?

ພວກເຮົາສະໜອງບໍລິການທາງດ້ານການງິນທີ່ດີທີ່
ສຸດແລະ ສະເໜີວິທີທາງເລືອກໃນການເຊົ່າສິນເຊື່ອ
ທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການພິເສດຂອງລູກຄ້າ. ຜ່ານການຮ່ວມມືເປັນຫຸ້ນ
ສ່ວນກັບຜູ້ປະກອບການເຊົ່າສິນເຊື່ອ,
ພວກເຮົາມອບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄ່າ ແລະ
ຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ,
ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງໃນການຜະລິດ ແລະ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາເຮັດແນວໃດ?

ດ້ວຍປະສົບການທີ່ຫຼາຍກວ່າ 35 ປີ ໃນທຸ ລະກິດເຊົ່າສິນເຊື່ອຢູ່ປະເທດໄທ, ພວກເຮົາໄດ້ພັດທະນາຕົວແບບທຸລະກິດທີ່ທັນສະ   ໄໝ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຈາກການນຳໃຊ້ດິຈິຕອນໄຟແນນແພຼດຟອມທີ່ທັນສະ  ໄໝທີ່ສຸດຂອງພະແນກການເງິນຂອງບໍລິສັດ ຈີແອລ, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍຈຸດບໍລິ ການການຂາຍ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ໂປຣແກມໃຊ້ງານດິຈິຕອນໄຟແນນ ຂອງບໍລິສັດຈີແອລ ສຳລັບຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງ ບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊິ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານຕ່ຳ ແລະ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຊັບສິນຫຍັງຮອງຮັບ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາ ມາດຂະຫຍາຍຕົວໄວ.