Group Leasing (Lao) Company Limited

Head Office Address:
Premium building, 2nd Floor Phiavut village, Vientiane Cap
Phiavut village, Vientiane Cap.

Time: Monday – Saturday
8.30 a.m. – 17.30 p.m.
Fax: +856 21 226 064

Telephone: +856 21 226 060 – 3
E-mail: info@gl-lao.com


ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ລາວ

ກະລຸນາປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານແລ້ວກົດທີ່ປູ່ມສົ່ງ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ທີ່ຕ້ອງການ)

ເບີໂທ (ທີ່ຕ້ອງການ)

Your Email

ເລືອກສິນຄ້າ

ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ