Marketing and Project Assistant / ຕໍາແໜ່ງການຕະຫຼາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ

 • ການຕະຫຼາດ
 • ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາການຕະຫຼາດດິຈິທ໌ອລ
 • ສະໜັບສະໜູນ ວາງແຜນ ກິດຈະກໍາທາງການຕະຫຼາດ
 • ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ແລະ ໂພສ໌ລົງ Facebook/Instagram
 • ພົບປະຜູ້ຄົນ ມີທັກສະສື່ສານສົນທະນາໂນ້ມນ້າວໃຈລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການໂຄສະນາສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ
 • ວຽກອື່ນທີ່ມອບໜາຍ
 • ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ
 • ສະໜັນສະໜູນຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການໃນບໍລິສັດ
 • ແປເອກສານ ລາວ-ອັງກິດ ອັງກິດ-ລາວ
 • ສະໜັນສະໜູນເອກກະສານປະກອບ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານໃນບໍລິສັດ

ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນ

 • ສາມາດໃຊ້ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ (ຄົນລາວຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຼແກມ Microsoft Office
 • ປະສົບການໃຊ້ Facebook/Instagram

ຄຸນສົມບັດ

 • ວຸດທິການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ, ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃຫ່ມ ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຕະຫຼາດດິຈິທ໌ອລ (ບໍ່ທັນມີປະສົບການ)
 • ມີຄວາມກະຕື້ລື້ລົ້ນທີ່ຈະພັດທະນາທັກສະຂອງຕົນເອງໂດຍການຮຽນຮູ້
 • ບຸກຄະລິກກະພາບໃນການສື່ສານກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆໃນບໍລິສັດ
 • ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໜັກທີ່ຫ້ອງ ບໍລິສັດ ຈິແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈໍາກັດສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ບືງຂະຫຍອງ, ໜ່ວຍ24, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ກົງກັນຂ້າມ ບໍລິສັດ LD TV)

ໂທ 021 226060-3, 020 55532075

ດາວໂຫຼດແບບຟອມສະໜັກ

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ytgxTyFMrg_SCayYjVB3oPfxOE8Kbsei?usp=sharig