ການບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນໃຫ້ສູນສົງເຄາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳຫຼັບຜູ້ພິການແລະປວຍທາງສະໝອງ

ຜູ້ບໍລິຫານແລະພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຈິີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ(ລາວ) ຈຳກັດ ຮ່ວມກັນເຮັດກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍການບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນໃຫ້ສູນສົງເຄາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳຫຼັບຜູ້ພິການແລະປວຍທາງສະໝອງ ເມືອວັນທີ 24 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.