ບໍລິສັດ ຈີ່ແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ(ລາວ) ຈຳກັດ ຮູ້ສືກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ BLP

ບໍລິສັດ ຈີ່ແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ(ລາວ) ຈຳກັດ ຮູ້ສືກພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ BLP ເຊີ່ງເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍລົດ ຍີ່ຫໍ້ Howo, JMC, ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກໜັກຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ລົດບັນທຸກ, ລົດຂຸດ ( ລົດຈົກ ), ລົດພ່ວງ ແລະ ລົດໄຖ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງີນແກ່ລູກຄ້າທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ດີທີ່ສຸດ
ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມທີ່ເບີ : 021 226 060 – 3