First, Fast and Forward

ວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດ ຈີແອລ (ລາວ) ຈຳກັດ ແມ່ນການເປັນບໍລິສັດແຖວໜ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ສະໜອງບໍລິການເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຢູ່ລາວ.​
ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີພາລະກິດອັນດຽວກັນກັບ ກຣຸ໊ບລີຊ ພີຊີແອລ ໃນການສະໜອງທຶນໃຫ້ກັບລູກຄ້າຈຳ ນວນ 2.5 ພັນລ້ານຄົນ ຜ່ານຮູບແບບທຸລະກິດດິຈິຕອນໄຟແນນຂອງບໍລິສັດ.