Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ຮັບສະໝັກເພືອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ແຈ້ງມື້ພັກພິເສດເພິ່ມເຕີມ

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ແຈ້ງການມື້ພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ວັນບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ປະຈໍາປີ 2023

ໃບແຈ້ງການ-ມື້ພັກປະຈໍາປີ-2023-1

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ການບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນໃຫ້ສູນສົງເຄາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳຫຼັບຜູ້ພິການແລະປວຍທາງສະໝອງ

ຜູ້ບໍລິຫານແລະພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຈິີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ(ລາວ) ຈຳກັດ ຮ່ວມກັນເຮັດກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໂດຍການບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າ ແລະ ສິ່ງຂອງຈຳເປັນໃຫ້ສູນສົງເຄາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສຳຫຼັບຜູ້ພິການແລະປວຍທາງສະໝອງ ເມືອວັນທີ 24 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ.

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ການປະກວດຄໍາຂວັນຂອງບໍລິສັດ ຈີແອລແອລ

ບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ພະນັກງານ ລົງປະກວດຄໍາຂວັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຈີແອລແອລ ເຊິ່ງຄໍາຂວັນທີ່ຊະນະເລີດ ໄດ້ແກ່ຄໍາຂັວນ ”ຜ່ອນງ່າຍ ອະນຸມັດໄວ ໄວ້ໃຈ ຈີແອລສິນເຊື່ອ ເພື່ອຄົນລາວ”

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ແຈ້ງການ ວັນພັກພິເສດເພີ່ມເຕີມ

ແຈ້ງການວັນພັກພິເສດເພີ່ມເຕີມ

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ແຈ້ງການມື້ພັກທາງລັດຖະການ ແລະ ວັນບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ປະຈໍາ 2022

ແຈ້ງການມື້ພັກທາງລັດຖະການ-ແລະ-ວັນບຸນປະເພນີ_v2

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

ພະນັກງານບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ ຮ່ວມກັນຮວບຮວມ ແລະ ບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າທີບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ

ພະນັກງານບໍລິສັດ ຈີແອລ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ (ລາວ) ຈຳກັດ
ຮ່ວມກັນຮວບຮວມ ແລະ ບໍລິຈາກເສື້ອຜ້າທີບໍ່ໃຊ້ແລ້ວ ໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມຄົນພິການຕາລາວ ເມື່ອວັນທີ່ 8 ກັນຍາ 2021

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

GLL donated 16 IT devices to Vientiance Capital Skills Development Center on 23 August 2021.

Categories
ຂ່າວຫຼ້າສຸດ

GLL public holiday 2021.

GLL-Holidays